Kärlek över rasgränser i litteratur från södra Afrika, 1900-1950

Tidsperiod: 2021-01-01 till 2023-08-31

Projektledare: Sanja Nivesjö

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 2 800 000 SEK

Kärlek över rasgränser har varit ett svårt ämne i Sydafrika och Zimbabwes historia. Länderna var brittiska kolonier under det tidiga 1900-talet, med följd att spänningar uppstod mellan de vita kolonisatörerna och den svarta lokalbefolkningen. Rasbaserad segregation och förbud mot kärlek och giftermål över rasgränser introducerades och drevs hårt igen. Denna komplexa historiska situation gör kärlek över rasgränser till en brinnande fråga som återspeglas i litteraturen. Detta forskningsprojekt ämnar undersöka just hur kärlek över rasgränser behandlas i sydafrikansk och zimbabwisk litteratur från den första hälften av 1900-talet, vilket inte enbart är på ett positivt eller negativ sätt som man kanske skulle kunna tro.Projektet kommer att ställa tre frågor:Hur förhåller sig kärlek i litteraturen till ras, och då specifikt kärlek över rasgränser?I vilken grad deltar litteraturen i eller undergräver den produktionen av ras som en åtskiljande faktor i samhället och mellan människor?Hur utvecklades samtida sociala debatter kring kärlek och ras i tidningar och tidskrifter, och hur relaterade litterära skildringar till detta?Romaner av vita författare från första hälften av 1900-talet som berör ämnet kärlek över rasgränser är lätta att hitta och inkluderar kända sådana som Sarah Gertrude Millins God’s Stepchildren (1924), William Plomers Turbott Wolfe (1926), och Doris Lessings The Grass is Singing (1950). Det är svårare att hitta romaner av svarta författare som behandlar ämnet, Peter Abrahams Paths of Thunder (1948) är ett sällsynt undantag.En tidig hypotes är just att kärlek över rasgränser är ett ämne som primärt berörs av vita författare och då av två huvudsakliga anledningar: antigen för att propagera emot rasbaserad segregation och en ökande lagstiftning emot förhållanden över rasgränser, eller för att varna för förhållanden över rasgränser, som skulle kunna anses vara destabiliserande krafter för de nya nationerna/kolonierna där deltagande i samhället oftast baserades på en idé om rastillhörighet.Projektet sammanför idén att kärlek kan vara en revolutionerande kraft med tanken att kärlek över rasgränser kan verka för att upprätthålla strukturer av vithet. Genom frasen “eating the other” (”att äta den andre”) argumenterar bell hooks att en vit människas begär efter ”den rasifierade andre” kan reproducera strukturer av vithet (1992). Denna idé sätter jag i kontakt med Zimitri Erasmus förståelse av ”eros” som “a register of love as a force for social change; a register of love as a political praxis” (2017, xxvii). Begär, formulerat som kärlek, till ”den andre” kan tjäna till att stärka den hegemoniska vitheten, men kärleken kan också framkalla förändring.Projektet motiveras utifrån en total brist på forskning om hur relationer över rasgränser har representerats och föreställts i tidig litteratur från Sydafrika och Zimbabwe. Tidigare forskning har endast fokuserat på sexuellt våld (Graham 2012) och idén om ”rasblandning” i barn (Blair 2003). Även om kärlek över rasgränser också präglas av maktfrågor i dessa samhällen, är det viktigt att gå bortom enbart ett fokus på våld och kasta ljus över faktum att det finns tillfällen då intimitet över rasgränser behandlas öppet och inom en förståelse av kärlek, och analysera hur och varför.Projektet bidrar med en förståelse för hur relationer över rasgränser har representerats och föreställts i litteraturen innan rasbaserad segregation blev institutionaliserat till en hög grad i mitten av 1900-talet. Det kommer således att utgöra ett viktigt tillägg till befintlig forskning som har koncentrerat sig på sexuella rasrelationer i litteratur från slutet av 1900-talet (t.ex. apartheidslitteratur) och på sexuellt våld. Perspektiv från äldre litteratur kommer att kunna ge värdefulla inlägg i pågående debatter om kärlek, intimitet, och ras i södra Afrika. Det övergripande målet är att producera en bok, Interracial Love in Literature from Southern Africa, 1900-1950.

Senast uppdaterad: 2023-05-26