Förutsättningar för ökad inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med ADHD

Tidsperiod: 2023-07-01 till 2026-06-30

Projektledare: Magnus Helgesson

Medarbetare: Åsa Andersén, Lisa Holmlund, Anna Nyberg, Charlotte Borg Skoglund

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 940 000 SEK

Syftet för det samskapande projektet är att undersöka förutsättningar och hinder för ett hållbart arbetsdeltagande bland unga vuxna, 19-29 år, med ADHD. Diagnosen har tidigare ansetts medföra konsekvenser främst för barn med de senaste åren har medvetenheten ökat om att symptom och svårigheter förknippade med ADHD även fortsätter även i vuxen ålder. I medeltal har cirka 2,6% av världens vuxna befolkning kvarvarande symptom på ADHD, medan närmare 7% har symptom på ADHD i vuxen ålder utan att ha haft dessa under sin barndom. Endast drygt en fjärdedel av de med ADHD har i ung vuxen ålder en anknytning till arbetsmarknaden. Kunskapen är idag begränsad kring vilka faktorer som har betydelse för målgruppens möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och få ett hållbart arbetsdeltagande över tid. Därtill saknas forskning om vilken betydelse samsjuklighet, genusmönster och individuella faktorer har för arbetsdeltagande. Det är därför mycket angeläget att identifiera de faktorer som påverkar arbetsdeltagande likväl vad som är förknippat med sjukfrånvaro och arbetslöshet bland individer med ADHD. Projektet avser att dels utifrån ett samhälleligt perspektiv, via registerdata, undersöka vad som kännetecknar olika mönster av arbetsdeltagande, sjukfrånvaro och arbetslöshet hos individer med ADHD samt vilken betydelse samsjuklighet med andra sjukdomar har för ett hållbart arbetsdeltagande samt dels utifrån ett individperspektiv, via intervjuer, kunna fördjupa kunskapen om individuella och samhälleliga förutsättningar för ett hållbart arbetsdeltagande. Projektet kan bidra med kunskap om hur stöd och insatser för unga vuxna med ADHD kan utvecklas för att främja målgruppens inkludering i arbetslivet. Riksförbundet Attention kommer att vara en viktig samarbetspartner i under hela genomförandet av projektet och de har bedömt att de aktuella frågeställningarna är högst relevanta för att uppnå viktig kunskap som kan komma till nytta för den aktuella målgruppen.

Senast uppdaterad: 2023-05-26